Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

            Bu aydınlatma metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BEYAZ KÂĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (Asperox) olarak siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişileri  işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirmek istiyoruz. Asperox ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Tanımlar
 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

            Asperox olarak Kimlik Verileri (Ad Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Şehir v.b.), İletişim Verileri (Adres, E-posta Adresi, Telefon No, Sosyal Medya Hesabı v.b. ) ile Pazarlama Verileri (Anket, Çerez Kayıtları, Oyun v.b.) bilgileriniz işlenmektedir.

Asperox kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

            Asperox, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Kişisel Verileriniz;

 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri;
 • Asperox olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri
 • Hissedarlarımız,
 • Grup Şirketlerimiz,
 • Asperox’un hizmet aldığı, Hukuk, OSGB, Vergi, Mali Müşavir, Bağımsız Denetim Şirketleri, Banka vb. tedarikçi firma ve kurumlara;
  ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

            Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Kişisel verileriniz; Asperox iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler tarafından web sitemiz üzerinden yaptığınız işlemlerin kaydedilmesi, web sitemiz üzerinden yaptığınız her türlü iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, oyun oynamak için giriş bilgileriniz kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemimize kaydedilmesi, tarafımıza iletilen her türlü talep, şikayetlerin kaydedilmesi gibi otomatik yollarlar, tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.
Söz konusu kişisel verilerinizin Asperox tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Asperox’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Asperox’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Asperox tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Asperox’a iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde Asperox’un  Acıdere OSB mahallesi Anavarza Caddesi No.3 Sarıçam / Adana / Türkiye adresine yazılı olarak, beyazkagit@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Asperox’a daha önceden bildirdiğiniz ve Asperox’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi@asperox.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

            Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Asperox, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler
Asperox, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Asperox’un değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Asperox
Logo